Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019 roku, obowiązują nowe przepisy, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, w sprawie odliczania bądź zwrotu kosztów wydanych na zakup kas rejestrujących. Do wskazanego momentu przedsiębiorcy, rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mogli odliczyć jej wartość od podatku bądź otrzymać zwrot na rachunek bankowy. Zgodnie z nowymi przepisami, ulga obowiązuje jedynie na zakup kas fiskalnych online. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ulga na zakup kasy fiskalnej – nowe zasady

W 2019 roku, przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, zgodnie z ustawą o VAT, art. 111 ust. 4. Skorzystać z odliczenia mogą jednak przedsiębiorcy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale też tych, którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale też tych, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży dobrowolnie, wykorzystując w tym celu kasy fiskalne online i nie używali do tej pory kas fiskalnych.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą, przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej kasy rejestrującej, jednak w kwocie nie większej niż 90% ceny jej zakupu netto. Warto pamiętać, że odliczana suma nie może jednorazowo wynieść więcej niż 700 zł. Zwracamy również uwagę, że w sytuacji, gdy kwota podatku należnego, jest niższa niż wskazana kwota odliczenia, to podatnik może otrzymać zwrot różnicy na wskazany rachunek bankowy bądź odliczyć pozostałą część w następnym okresie rozliczeniowym. Konieczne jest jednak spełnienie warunku – kasa fiskalna nie może być zakupiona nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Warunki uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej

Skorzystanie przedsiębiorcy z ulgi na zakup kasy fiskalnej wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy rejestracyjnej oraz dowód zapłaty całej należności wynikającej z zakupu. Istotne jest również rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży, przy wykorzystaniu zakupionej kasy fiskalnej online, której zakup wystąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, zgodnie z zapisami art. 111 ust. 6b, ustawy o VAT.

Zaznaczmy, że z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wymianę kasy rejestrującej z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii, na kasy online. Z ulgi mogą skorzystać jedynie podatnicy, których ustawa zobowiązała do wymiany kas, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorcy muszą pokonać różną ścieżkę postępowania. W przypadku podatników, których zakres działalności zwolniony jest od podatku, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online wymaga złożenia wniosku do urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć w miesiącu następnym, po miesiącu, w którym została rozpoczęta ewidencja sprzedaży. Wniosek, poza podstawowymi danymi właściciela, musi zawierać m.in. kopię faktury i kopię dowodu zapłaty czy też kopię raportu dobowego, potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży. W zależności od wykonywanej działalności, może zaistnieć konieczność przedstawienia innych dowodów, specyficznych dla branży.

Część przedsiębiorców może skorzystać również z opcji odliczenia wskazanej kwoty, w deklaracji dla podatku od towarów i usług, za wskazany okres rozliczenia. Jak już zostało wspominane, kwotę odliczenia można odliczyć jednorazowo, chyba, że kwota podatku należnego jest mniejsza niż kwota odliczenia. Wówczas, odliczenie zostaje podzielone na części.

Zwrot ulgi

Rozporządzenie określa również sytuacje, podczas których podatnicy zobowiązani są do dokonania zwrotu odliczonej kwoty.  Zwrotu ulgi, przedsiębiorca musi dokonać, w sytuacji, gdy nie dopełni obowiązku połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas. Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ulgi, jeśli:

  • w okresie 3 lat, od momentu rozpoczęcia ewidencji, zaprzestał użytkowania kasy,
  • nie dokonywał, w obowiązujących terminach, zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego,
  • naruszył warunki związane z odliczeniem kwoty, zgodnie z  art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Dodaj komentarz

Close Menu