Sprawozdanie online! Jak wysyłać pliki?

Sprawozdanie online! Jak wysyłać pliki?

Ostatni dzwonek na wysłanie sprawozdania finansowego za 2018 do KRS

Jeszcze tylko do 15 lipca można składać sprawozdanie finansowe za rok 2018. Cały zarząd miał obowiązek złożenia na nim podpisu do końca marca. Zgodnie z nowelizacją z dnia 26 stycznia 2018 roku ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od 1 października 2018 roku spółki mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, w formacie, jaki został udostępniony przez ministra finansów. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego 

Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Obowiązek ten mają wszystkie podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić inwentaryzację, wycenę aktywów i pasywów, utworzyć rezerwy i ustalić wynik finansowy, co jest potrzebne do przygotowania sprawozdania finansowego. 

W odpowiednim formacie 

Sprawozdania finansowego od 1 października minionego roku muszą być przygotowane w formie elektronicznej w formacie XML. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące wymaganych struktur logicznych. Aby wygenerować e-sprawozdanie finansowe potrzebny jest specjalne oprogramowanie, które na to pozwala. W niektórych przypadkach konieczna była aktualizacja. 

Przed złożeniem e-sprawozdania musiało ono jeszcze być sprawdzone przez białego rewidenta, zatwierdzone przez organ zatwierdzający i podpisane w formie elektronicznej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Składamy e-sprawozdanie krok po kroku 

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej składamy do szefa KAS lub naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Można też złożyć je do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Zeznanie roczne do Szefa KAS składamy do 30 kwietnia, do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania i do Repozytorium Dokumentów za pośrednictwem systemu eKRS z podpisem elektronicznym w ciągu 15 dni. 

E-sprawozdanie musi być podpisane i zatwierdzone. Dopiero w formacie HML wysyłamy je za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl. W prawidłowo wygenerowanym e-sprawozdaniu powinny być: wprowadzenie do sprawozdania, rachunek zysków i strat, bilans, jeżeli są wymagane, to również zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych, a także wszelkie informacje dotyczące rozliczenia głównych pozycji. 

Dodaj komentarz

Close Menu