Samochód w firmie – najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy

Samochód w firmie – najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wręcz domaga się posiadania samochodu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup samochodu firmowego. Warto wiedzieć, w jaki sposób rozliczać się z posiadania pojazdu firmowego, tym bardziej, że od 2019 roku zmianie uległy zasady rozpoznawania kosztów odnośnie wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów firmowych. 

Samochód – środek trwały w firmie 

Samochód firmowy traktowany jest jako środek trwały. Dlatego, jeśli właściciel konkretnej firmy zdecyduje się na zakup samochodu firmowego, powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji. Ewidencja środków trwałych musi zawierać:

– liczbę porządkową,

– datę nabycia,

– datę przyjęcia samochodu do używania,

– dokument stwierdzający nabycie,

– symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, 

– wartość początkową,

– stawkę amortyzacyjną,

– kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów,

– aktualną wartość początkową,

– aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych,

– wartość zwiększającą wartość początkową,

-datę likwidacji lub datę zbycia.

Wartość początkowa samochodu firmowego 

Sam sposób wyznaczenia wartości początkowej samochodu uzależniony jest od sposobu nabycia. Gdy samochód został zakupiony, to wartość początkową stanowi cena jego nabycia. Jeśli samochód został przekazany jako spadek lub darowizna, to za wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia. Od wykazanej wartości początkowej samochodu, podatnik zobowiązany jest naliczać odpisy amortyzacyjne. 

Amortyzacja samochodu firmowego osobowego i ciężarowego 

Dla samochodu firmowego osobowego właściwą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi wówczas 20%, a okres amortyzacji – 5 lat. Amortyzacja dla samochodów ciężarowych jest podobna jak w przypadku samochodów osobowych, aczkolwiek w tym przypadku stosuje się degresywną metodę amortyzacji. Można też zdecydować się na amortyzację jednorazową, w ramach pomocy de minimis. Jest to jednak rozwiązanie przeznaczone zwykle dla osób, które dopiero co rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. 

Samochód w firmie – zmiany od 2019 roku 

Od 2019 roku wszystkie wydatki powiązane z użytkowaniem samochodu firmowego osobowego podlegają zaliczeniu do Kosztów Uzyskania Przychodu w wysokości 75% wydatków. Pełne zakwalifikowanie do KUP następuje, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów biznesowych. Dlatego, podatnik musi udowodnić takie przeznaczenie użytkowanego samochodu. Zobowiązany jest on do prowadzenia ewidencji, takiej jak na przykład ewidencja do celów VAT. W przypadku umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, ograniczenia w zaliczaniu opłat z tytułu wyżej wymienionych umów do kosztów podatkowych, ustala się proporcjonalnie w odwołaniu do wartości leasingowanego samochodu do kwoty 150 tysięcy złotych. Z tego względu przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia odpowiedniej części wydatku, jaki można doliczyć do kosztów. Obliczona proporcja nie dotyczy kosztów związanych z codziennym użytkowaniem samochodu firmowego. 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Ciekawie i przejrzyście opisane. Ciekawy blog.

Dodaj komentarz

Close Menu