Nowe ulgi podatkowe w 2019 roku – ulga termomodernizacyjna

Nowe ulgi podatkowe w 2019 roku – ulga termomodernizacyjna

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga podatkowa pozwalająca na odliczenie od dochodu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Limit wydatków wynosi 53 000 zł.

Odliczenie od podatku – co warto wiedzieć?

Kto może skorzystać z ulgi?

Odliczenie od podatku przysługuje właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. Ukończenie prac jest warunkiem uzyskania zwrotu. Należy pamiętać, że z ulgi można skorzystać w okresie 3 lat, liczonych od końca roku, w którym po raz pierwszy poniesiono wydatek na przedsięwzięcie.

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej, płacących jednolitą stawkę podatku czy opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć od podatku?

Jak już wspomnieliśmy, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Dotyczy to wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem. Poziom wydatków ustala się, opierając na fakturach wystawionych przez podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Zaznaczamy jednak, że jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę stanowi wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenia termomodernizacyjnego należy dokonać za rok podatkowy, w którym wydatek został faktycznie poniesiony. Jeśli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, istnieje możliwość dokonania odliczenia w kolejnych latach. Okres odliczeń nie może jednak trwać dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Zaznaczamy również, iż podatnik, który dokonał odliczeń i otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji termomodernizacyjnej, w roku następnym musi odpowiednio doliczyć do dochodu kwoty odliczone za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot.

Należy też pamiętać, że w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, podatnik jest zobowiązany do doliczenia do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął wskazany termin, kwot poprzednio odliczonych.

Jakich wydatków nie można odliczyć?

Podatnik nie może odliczyć wydatków sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także wszelkich innych wydatków zwróconych w jakiejkolwiek formie. Odliczeniu nie podlegają również wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także te uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Na jakie materiały można uzyskać ulgę?

Ulga zostaje przyznana tylko na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi niezbędne do przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. W rozporządzeniu znajdują się materiały i urządzenia, takie jak:

 • materiały wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, które wchodzą w skład systemów dociepleń, bądź są wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzły cieplne wraz z programatorem temperatury,
 • kotły gazowe, a także olejowe – kondensacyjne wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem odprowadzania powietrza i spalin,
 • zbiorniki na gaz bądź olej,
 • kotły na paliwo stałe, spełniające minimalne wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącza do sieci ciepłowniczej bądź gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne wraz ze sprzętem.

Na jakie usługi można uzyskać ulgę?

Ulgę podatkową można uzyskać na zakup nie tylko materiałów oraz urządzeń budowlanych, lecz także na usługi związane m.in. z:

 • wykonaniem audytu energetycznego budynku przed wykonaniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • przeprowadzeniem analizy termograficznej budynku,
 • przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z planowaną termomodernizacją,
 • wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • wykonaniem dociepleń przegród budowlanych, płyt balkonowych bądź fundamentów,
 • wymianą elementów już istniejącej instalacji ogrzewczej, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej albo wykonaniem nowej instalacji,
 • montażem kotła gazowego i olejowego kondensacyjnego,
 • montażem pompy ciepła,
 • montażem kolektora słonecznego.

Dodaj komentarz

Close Menu